Entries from 2020-02-17 to 1 day

Thủ tục bồi thường bảo hiểm du lịch mà bạn cần biết

1. Hồ sơ bồi thường phải được gửi kèm đầy đủ bằng chứng theo yêu cầu của Bảo Hiểm trong trường hợp chết, ốm đau, tàn tật, thương tật hay thiệt hại dẫn đến phát sinh khiếu nại theo đơn này và Người được bảo hiểm khi có yêu cầu của Bảo Hiểm …